ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក

ការពិពណ៌នា

ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកដែកដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកដែក

ការចាប់ផ្តើមរលាយដែកអ៊ីណុក

 

 

 

 

 

 

 

លួសដែករលោង

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចង្ក្រានបូមបញ្ឆេះជាមួយឧបករណ៍ Tilting