ការបម្លែងជាតិដែករលាយ

ការពិពណ៌នា

ការបញ្ចូលរលាយលោហៈធាតុស្ពាន់និងលោហៈធាតុទាំងអស់ជាមួយនឹង RF, ហ្វ្រេសអាំងឌុច

ប្រក់ទង់ដែងរលាយ

 

 

 

 

 

 

ប្រក់ទង់ដែងរលាយ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បណ្តាញចង្ក្រានរលាយកម្តៅ

 

 

 

 

 

 

 

ដំណើរការលាយស្ពាន់
ប្រក់ទង់ដែងរលាយ