កំដៅ Induction សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកែច្នៃផ្លាស្ទិច ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំ ម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្សែភាពយន្ត និងម៉ាស៊ីនបន្ថែម

=