កម្មវិធីកម្ដៅបឺតផ្ទាល់

ការពិពណ៌នា

កម្មវិធីកម្ដៅបឺតផ្ទាល់

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ Induction គោលដៅកម្មវិធីគឺដើម្បីនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៃកំដៅចង្អុលបង្ហាញទៅគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលតម្រូវឱ្យមានកំដៅ។

ផលិតផលស៊ើបអង្កេត