ការបញ្ចោញទឹកភ្លៀង

ការពិពណ៌នា

ការដុតកម្ដៅប្រាក់កាំភ្លើងប្រាក់ជាមួយនឹង RF-MF-High Frequency Induction កំដៅកំដៅ

ការចាប់ផ្តើមរលាយប្រាក់

 

 

 

 

 

 

 

ដំណើរការរលាយ

 

 

 

 

 

 

 

 

ចង្ក្រានបូមបញ្ឆេះជាមួយឧបករណ៍ Tilting

ផលិតផលស៊ើបអង្កេត