ការបម្លែងបញ្ចូលរលោង

ការពិពណ៌នា

ការបម្លែងកម្តៅធ្វើឱ្យរលោងជាមួយនឹងចង្ក្រានកម្តៅម៉ាស់អគ្គិសនី

លង្ហិនរលាយ

 

 

 

 

 

 

លាយបញ្ចូលលោហៈធាតុ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រក់ទង់ដែងរលោងនិងលង្ហិន

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បណ្តាញចង្ក្រានរលាយកម្តៅ

=