បង្រួម Stator និង Rotor សមជាមួយនឹងការបញ្ឆេះ

ការពិពណ៌នា

កាត់បន្ថយការកាត់ Stator និង Rotor សមជាមួយនឹងឧបករណ៍កំដៅប្រេកង់ខ្ពស់

ខ្រស្រប្រេកង់ខា្ល្រំងខា្ល្រក់ខា្ល្រំង Stator_and_rotor

 

 

 

 

 

 

បង្រួម stator សមនិង rotor

 

 

 

 

 

 

 

 

បង្រួម stator សមនិង rotor

 

 

 

 

 

 

 

 

stator Rotor

 

 

 

 

 

ផលិតផលស៊ើបអង្កេត