ការរលាយអាលុយមីញ៉ូម

ការពិពណ៌នា

ការដុតកម្ដៅអាលុយមីញ៉ូមជាមួយកំដៅចង្អុលបំភ្លឺ

ការបម្លែងអាលុយមីញ៉ូម

 

 

 

 

 

 

ដុតម្សៅអាលុយមីញ៉ូមរលាយ

 

ផលិតផលស៊ើបអង្កេត