ការបញ្រ្ចាបញ្ចូលបំពង់ដែកនិងបំពង់

ការពិពណ៌នា

បំពង់ស្រូបយកអុសធុងដែកបំពង់និងបំពង់ជាមួយឧបករណ៍កំដៅប្រេកង់មធ្យម

បូមបញ្ឆេះបំពង់ដែក

=