ចុងបញ្ចប់នៃការផ្តល់កំដៅចុងបញ្ចប់, ប័ណ្ណ, បារ

ការពិពណ៌នា

ការបញ្ចូលកំដៅនៃចុងរនាំងនិងវិក័យប័ត្រជាមួយឧបករណ៍កំដៅអេឡិកត្រូនិច

ការចាប់ផ្តើមដំបូង - ក្ដារ - សម្រាប់ - កំដៅ - ចុង - បារនិងដំបង -

 

 

 

 

 

 

កម្តៅកម្តៅចុង

 

 

 

 

កំដៅ - ចុងបញ្ចប់នៃបារនិងដំបង -

 

 

 

 

 

 

 

=