មូលដ្ឋានគ្រឹះកំដៅអ៊ីនធ័រណែត PDF

មូលដ្ឋានគ្រឹះកំដៅតាមគោលការណ៍រាងកាយ

លក្ខណៈពិសេសនៃកំដៅអាំងឌុច
សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ (ភាគច្រើន
ករណី) ។
•ដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលកំដៅខ្លី
(នៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន) ។
•ប្រេកង់ខ្ពស់ (នៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន) ។
•ប្រភពកម្តៅស្ថិតនៅខាងក្នុងកន្លែងធ្វើការ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះកំដៅ Induction

Induction- កំដៅ - មូលដ្ឋានគ្រឹះ។ ភី