ផ្នែកលំនៅដ្ឋានបង្រួមបង្រួមប្រដាប់បូមអាលុយមីញ៉ូម

ការបង្រួមបង្រួមបង្រួមផ្នែកខាងលំនៅដ្ឋានគោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីបង្រួមផ្នែកដែលត្រូវបានគេកាត់បន្ថយ។ ដំណើរការបច្ចុប្បន្នរបស់អតិថិជនប្រើសារព័ត៌មានដើម្បីរុញផ្នែកដែលបានបញ្ចូលចេញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះតម្រូវឱ្យមានកម្លាំងនិងពេលវេលាគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ តាមរយៈការដាក់កំដៅផ្ទះអាចពង្រីកបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដកចេញផ្នែកដែលបានបញ្ចូល… អាន​បន្ថែម