វីដេអូរលាយ Induction

ការចាក់វីឌីអូរលាយសម្រាប់រលាយស្ពាន់ស្ពាន់លួសស្ពាន់ដែកល។ ល។