ការចាប់យកដោយដៃដោយប្រើបំពង់ស្ពាន់និងសម

ការដាក់បញ្ចូលដោយដៃស្ពាន់ធ័រស្ពាន់និងដំណើរការដែលសមនឹងគោលបំណងដង្កៀបទង់ដែងទៅនឹងទង់ដែងៈ tub ½បំពង់ដែកនិងស្ពាន់សមជាមួយយ៉ាន់ស្ព័រនិងហ្វ្លុយវ៉េសដោយប្រើប្រពន្ធ័ឌីជីថលដាប់ប៊លដាប់ប៊លដាប់ប៊ល។ ឧបករណ៍ដាប់ប៊្លុកដាប់ប៊្លុកដាប់ប៊្លុកដាប់ប៊លដាប់ប៊លដាប់ប៊ល ១០ គ្រឿង•ប្រដាប់ធ្វើពីស្ពាន់•បំពង់ស្ពាន់•យ៉ាន់ស្ព័រប្រាក់ (បង្កើតឡើងមុន) •ដំណើរការផ្លុចៈស្ពាន់… អាន​បន្ថែម