ការរចនាម៉ូដឧបករណ៏កំដៅនិងឯកសារជាមូលដ្ឋាន

ការរចនាម៉ូដឧបករណ៏កំដៅនិងអេឌីអឹមភីក្នុងន័យមួយការរចនាឌីជីថលសម្រាប់កំដៅអាំងឌុចស្យត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើឃ្លាំងទិន្នន័យធំដែលមានប្រភពចេញពីធរណីមាត្រអាំងឌុចស្យុលសាមញ្ញមួយចំនួនដូចជាឧបករណ៏សូលេនៀរ។ ដោយសារតែបញ្ហានេះការរចនាឧបករណ៏ជាទូទៅផ្អែកលើបទពិសោធន៍។ អត្ថបទជាស៊េរីនេះពិនិត្យឡើងវិញអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអគ្គិសនី… អាន​បន្ថែម