មូលដ្ឋានគ្រឹះកំដៅអ៊ីនធ័រណែត PDF

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកំដៅតាមគោលការណ៍រាងកាយលក្ខណៈពិសេសនៃកំដៅអាំងឌុច•សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់នៅក្នុងផ្នែកការងារ (ក្នុងករណីភាគច្រើន) ។ •ដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់សម្រាប់រយៈពេលកំដៅខ្លី (ក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន) ។ •ប្រេកង់ខ្ពស់ (នៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន) ។ •ប្រភពកម្តៅស្ថិតនៅខាងក្នុងកន្លែងធ្វើការ។ មូលដ្ឋានគ្រឹះកំដៅនៃការតំរែតំរង់ - កំដៅ - មូលដ្ឋានគ្រឹះ។ ភី