ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

HLQ INDUCTION EQUIPMENT CO ។ , LTD

No.16, Xinle Road, 1st Industrial District, Jiangbei Village, Wusha Area, Chang an Town, Dongguan Province, Guangdong, China.523859

+86 131 5596 5571

  •  ក្រុមហ៊ុនឈិងឌីវ៉ាស៊ីយូយូយូអាយអេសធ័រអិលធីឌីខូអិលធីឌី (៣០ ម៉ែខាងលិចខាងលិចឈីងលីផ្លូវជូចូវឈីងតាវប្រទេសចិន។ ២៦៦៣០០ ។ )
  •  ក្រុមហ៊ុនខុនហ្សាហ្សូស៊ូស៊ូយូយូយូអាយអេសធ័រអេចឌីអាយធីអិល។ អិល។ ធី (លេខ ៩០៦ ហ្សេលៀនឧស្សាហកម្មខុសប្លែកគ្នាក្រុងបេហ្វៀងក្រុងឃ្វីនចូវខេត្តហ្វូជានប្រទេសចិន)