ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

HLQ INDUCTION EQUIPMENT CO ។ , LTD

No.16, Xinle Road, 1st Industrial District, Jiangbei Village, Wusha Area, Chang an Town, Dongguan Province, Guangdong, China.523859

+86 131 5596 5571

  •  ការិយាល័យ QINGDAO : 30m West, Qingli Rd, Jiaozhou, Qingdao, China
  •  ការិយាល័យ JIANGXI: ផ្លូវ Saishi តំបន់ A សួនឧស្សាហកម្ម Lianhua ខោនធី Pingxiang ខេត្ត Jiangxi

=