កំដៅកំដៅសម្រាប់នាវាគីមី | រ៉េអាក់ទ័របាច់គឺជាវិធីសាស្ត្រកំដៅដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់បំផុតដែលអាចរកបានសម្រាប់ដំណើរការវត្ថុរាវណាមួយ។

=