ការស្រង់ចេញស្ពាន់ស្រោបស្ពាន់

ការពិពណ៌នា

ស្រោបស្ពាន់ស្រោបស្ពាន់ស្រោបដែកដោយប្រើរ៉ឺស័រវិទ្យុសកម្មខ្ពស់ 

ការចាប់ផ្តើមប្រហោង - ទង់ដែង

 

 

 

 

 

 

 

 

បណ្ណស្ពាន់ស្រោបដោយប្រក់

 

 

 

 

 

 

 

បូមស្ពាន់ស្ពាន់

ផលិតផលស៊ើបអង្កេត