ភួយ PWHT

ការពិពណ៌នា

បំពង់បង្ហូរប្រេងដែលមានគុណភាពខ្ពស់វត្ថុធាតុដើមភួយ PWHT ដែលមានតម្លៃសមរម្យគឺដូចគ្នាទៅនឹងកំដៅអ៊ីសូឡង់កំដៅដែរ។

ភួយអ៊ីសូឡង់កំដៅអ៊ីសូឡង់ Zirconia គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង។ សីតុណ្ហាភាពគឺជាអតិបរមាសម្រាប់ 1100C ។ ការរចនាទំហំជាផ្នែកកំដៅ។

វាំងននអ៊ីសូឡង់

 

=