ដំណើរការរលុង Induction វីដេអូ

ដំណើរការរលោង Induction ជាវីឌីអូជាមួយម៉ាស៊ីនកំដៅ