ចង្រ្កានអាលុយមីញ៉ូមរលាយរលាយ។

ចង្រ្កានអាលុយមីញ៉ូមរលាយរលាយ។

ឡចំហាយអាលុយមីញ៉ូម ២០០,២០០ គ។ ក្រកំពូលរលាយសម្រាប់ចាក់និងរលាយសំណល់អាលុយមីញ៉ូមគ្រឿងបន្លាស់កំប៉ុងនិងសម្ភារៈស៊ីម៉ងត៍។ ជំហាននៃការប្រតិបត្ដិការៈប្រតិបត្តិករឡភ្លើងដែលរលាយក្នុងអាលុយមីញ៉ូមនឹងដាក់គ្រឿងបន្លាស់អាលុយមីញ៉ូមរឺគ្រឿងបន្លាស់អាលុយមីញ៉ូមដែលជាបន្ទុកនៅក្នុងចង្រ្កានរលាយអាលុយមីញ៉ូមដែលរលាយហើយចាប់ផ្តើមឡដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការរលាយ បន្ថែមបន្ទុកអាលុយមីញ៉ូមបន្ថែមទៀត… អាន​បន្ថែម