កំដៅបឋម

មូលដ្ឋានគ្រឹះកំដៅ

កំដៅអាំងវឺតទ័រគឺជាដំណើរការនៃការកំដៅវត្ថុដែលមានចរន្តអគ្គិសនី (ជាទូទៅជាលោហៈ) ដោយអាំងវឺតទ័រអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចតាមរយៈកំដៅដែលបានបង្កើតនៅក្នុងវត្ថុដោយចរន្តទឹក។